Crossref Citations

1. Bayesian Optimization for Wavefront Sensing and Error Correction
Zhong-Hua Qian, Zi-Han Ding, Ming-Zhong Ai, Yong-Xiang Zheng, Jin-Ming Cui, Yun-Feng Huang, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo
Chinese Physics Letters  vol: 38  issue: 6  first page: 064202  year: 2021  
doi: 10.1088/0256-307X/38/6/064202